سرود پرستشی نور جهان – نوری و حکمت تویی‌

سرودنامه

نوری و حکمت تویی عشق و محبت تویی
در بر تو آمدیم خدای سرمدی تویی
حق و حقیقت تویی صاحب رحمت تویی
شفا دهی بهر ما شافی و قدرت تویی
ای منجی مهربان عیسی تو نور جهان
بخشیده ای آرامی بر دلهای ناتوان
راه و راستی و حیات تنها تو راه نجات
زیر صلیب و خونت بخشیده ای آرامی
فدیه ی گناه ما ای تو پاکی و صفا
هدیه نمودی به ما روح قدوس خدا
دریای قوتی تو جلال و شوکتی تو
بر دل غم دیدگان شادی ابدی تو
هادی و داوری تو نور عدالتی تو
قربانی راه عشق ملجا و یاوری تو
فدیه ی گناه ما ای تو پاکی و صفا
هدیه نمودی به ما روح قدوس خدا
دریای قوتی تو جلال و شوکتی تو
بر دل غم دیدگان شادی ابدی تو
هادی و داوری تو نور عدالتی تو
قربانی راه عشق ملجا و یاوری تو

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!